A A A
herb gminy Słomniki

Najważniejszym punktem zdalnej XXIV sesji w dniu 30 grudnia 2020 r. było jednogłośne uchwalenie Budżetu Gminy Słomniki na 2021 rok.

Uchwały przyjęte podczas tej sesji to m.in.:

Uchwała nr XXIV/307/20. Uchwała  Budżetowa Gminy Słomniki na rok 2021.

Uchwała nr XXIV/308/20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021–2035.

Uchwała nr XXIV/309/20 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2021 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, w odniesieniu do osób doprowadzonych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

Uchwała nr XXIV/310/20 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słomniki.

Uchwała nr XXIV/311/20 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.

Uchwała nr XXIV/315/20 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Uchwała nr XXIV/316/20 w sprawie udzielenia dotacji i ustalenia stawek jednostkowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na koszty utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Słomniki na rok 2021 w kwocie 775 000  zł.

Uchwała nr XXIV/317/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na rok 2021 na pokrycie kosztów związanych z obsługą administracyjną funkcjonowania systemu gospodarki odpadami i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Słomniki w wysokości 145 680 zł.

Uchwała nr XXIV/318/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na rok 2021 w wysokości 900 000 zł z przeznaczeniem na zadania wodno-kanalizacyjne.

Uchwała nr XXIV/319/20 w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach na rok 2021 w wysokości 3 406 000 zł z przeznaczeniem na zadania pn. „Rewitalizacja miasta Słomniki poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną i gospodarczą”.

Uchwała nr XXIV/321/20 w sprawie najmu lokalu pod bibliotekę.

Wszystkie uchwały są dostępne TUTAJ.

Burmistrz Gminy Słomniki przedstawił Informację z działalności w 2020 r. Był to rok proinwestycyjny, na które wydano ok. 30 mln zł oraz rok walki i ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. W omawianym roku zakończono budowę ważnych inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych: punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach, kąpielisko w Januszowicach, ścieżki rowerowe w Słomnikach oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne stacja uzdatniania wody w Kacicach i dalsza rozbudowa kanalizacji. Zapraszamy do zapoznania się z nią TUTAJ.

 Budżet na 2021 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny

Wśród przyjętych uchwał najważniejszą była Uchwała Budżetowa. Otrzymała ona pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. W Budżecie na 2021 rok na inwestycje zaplanowano ponad 24 mln zł.

Planowane dochody budżetowe ogółem: 81 100 800 zł, w tym dochody bieżące 70 693 900 zł, dochody majątkowe 10 406 900 zł. Wydatki ogółem 91 525 800 zł, w tym wydatki bieżące 67 213 960 zł, wydatki majątkowe 24 311 840 zł. Ważnym elementem nowego budżetu są planowane środki zewnętrzne pozyskane na inwestycje, w roku 2021 jest to 8 906 900 zł.