A A A
Herb Gminy

W dniu 11 kwietnia 2019 roku  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Wręczenie podziękowań za długoletnią pracę na rzecz społeczności Gminy oraz gratulacji nowo wybranym sołtysom z terenu Gminy Słomniki.
 3. Informacja  Burmistrza o działalności między sesjami.
 4. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych.
 5. Zapytania sołtysów oraz gości sesji.
 6. Sprawy bieżące.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji oraz na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie Gminy Słomniki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 13. Pytania, wolne wnioski.