A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019r.  o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Informacja o działalności ŚDS „ŚWIT„ w Miłocicach.
  3. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018.
  4. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
  5. Opiniowanie uchwał w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji oraz na zorganizowanie dodatkowych patroli na terenie Gminy Słomniki.
  6. Opiniowanie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słomniki.
  7. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
  8. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
  9. Sprawy bieżące, wolne wnioski.