A A A
Herb Gminy

W dniu 21 marca 2019 roku  o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach odbędzie się V zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja Burmistrza o działalności między sesjami.
 3. Zapytania sołtysów oraz gości sesji.
 4. Sprawy bieżące.
 5. Podjęcie uchwał dotyczących sieci szkół na terenie Gminy Słomniki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu GPPiRPA na 2019r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprawozdań oraz programów dotyczących działalności GOPS w Słomnikach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt: stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia organizacji XII Małopolskiego Święta Czosnku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach dróg gminnych i powiatowych.
 13. Podjęcie uchwał w sprawach budżetowych.
 14. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych.
 15. Pytania, wolne wnioski.