A A A
Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 18 marca 2019r. o godz. 15.30 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie uchwał dotyczących sieci szkół na terenie Gminy Słomniki.
 3. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami.
 4. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu GPPiRPA na 2019r.
 5. Opiniowanie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZOZ.
 6. Opiniowanie uchwał w sprawie sprawozdań oraz programów dotyczących działalności GOPS w Słomnikach.
 7. Opiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt stanu bezpieczeństwa w Gminie Słomniki w 2018r.
 8. Opiniowanie uchwały w sprawie powierzenia organizacji XII Małopolskiego Święta Czosnku.
 9. Opiniowanie uchwał w sprawach dróg gminnych i powiatowych.
 10. Opiniowanie uchwał w sprawach budżetowych.
 11. Opiniowanie uchwał w sprawach majątkowych.
 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.