A A A
Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - lokal mieszkalny (nabywa najemca lokalu).

Urna wyborcza

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki zawiadamia, że w dniu 19.02.2018 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z kredowego poziomu wodonośnego na terenie działki nr 134, jednostka ewidencyjna 120612_5, obręb ewidencyjny 0001, Brończyce”,

Małopolska Izba Rolnicza

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie z Małopolską Izbą Rolniczą.

Herb Gminy Słomniki

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaże blaszaki oraz dzierżawy gruntu na ul. 3-go Maja (na rzecz obecnych dzierżawców).